Неправомірне оформлення на сезонну чи тимчасову роботу

  1. Хто такі сезонні й тимчасові працівники
  2. Які нормативно-правові акти регулюють працю таких працівників
  3. Зразок заяви про прийняття на сезонну роботу, приклади відповідного наказу і трудового договору

Інколи підприємству необхідно прийняти працівника тимчасово на певний сезон, протягом якого він виконуватиме певні роботи, наприклад, опалювача чи оператора котельні на час опалювального сезону (опалювальний сезон за тривалістю щороку може бути різним залежно від погодних умов). У такому разі слід враховувати норми ст. 7 КЗпП, яка зазначає, що законодавство встановлює особливості регулювання праці, серед іншого, тимчасових і сезонних працівників. Нижче наводимо нормативно-правові акти, що регулюють працю таких працівників.

Таблиця. Список сезонних робіт і сезонних галузей

Зауважимо, що у Постанові № 278 немає докладного переліку професій (посад) сезонних працівників, але вона містить узагальнені приклади відповідних робіт. Тому якщо певні галузі й роботи включені до Постанови № 278, це не означає, що всі працівники відповідної галузі належать до категорії сезонних, навіть якщо їх приймають на роботу на підприємство протягом якогось сезону.

Приклад 1

Працівник санаторно-курортного закладу уклав строковий трудовий договір на 5 місяців на виконання робіт, що пов’язані з ремонтом будинків закладу. Такого працівника не можна вважати сезонним, адже виконувані ним роботи не пов’язані із санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочивальників, що передбачено  Постановою № 278.

Крім цього, не передбачені у Постанові № 278 і види робіт, які виконує опалювач або оператор котельні. Із зазначеними працівниками є неправомірним укладання трудового договору «на сезону роботу» (видання наказу або розпорядження з формулюванням «Прийняти опалювачем (оператором котельні) на сезонну роботу»).

Іншим типовим прикладом помилки є віднесення до сезонних робіт галузей торгівлі та громадського харчування. Адже багато підприємств указаної галузі працюють не весь рік, а лише в теплий сезон (приблизно з травня по вересень, наприклад, літні кафе та підприємства торгівлі плодоовочевою продукцією). Водночас торгівля і громадське харчування не згадуються у Постанові № 278, а тому працівників цих галузей (зокрема, які задіяні у приготуванні їжі та/або напоїв, митті посуду, прибиранні, продажу сільськогосподарської продукції та її зберіганні тощо), також не можна вважати сезонними. Слід зазначити, що згідно з п. 1 Указу № 311-09:

Тимчасовими робітниками й службовцями вважають робітників і службовців, прийнятих на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців.

Таким чином, оскільки опалювальний сезон зазвичай триває більше двох місяців, то опалювача та оператора котельні неможливо прийняти на роботу й тимчасовими працівниками. З урахуванням зазначеного найправильнішим варіантом є укладання із згаданими працівниками строкового трудового договору. Конкретний строк дії такого договору має визначати угода сторін і, відповідно, це потрібно відобразити у наказі про прийняття на роботу.

Також зауважимо, що у разі прийняття на роботу справді сезонних працівників їм слід зазначати про те, що йдеться саме про сезонну роботу, у заяві (додаток 1), а роботодавцям — у наказі (додаток 2). Крім цього, обов’язково потрібно фіксувати це у трудовому договорі, укладеному письмово (додаток 3).

Додаток 1

Приклад заяви про прийняття на сезонну роботу

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене апаратником стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 2-го розряду заготівельного цеху з 01 липня 2020 року на період сезону перероблення та консервування плодоовочевої продукції.

З умовами та оплатою праці, відповідними пільгами, компенсаціями, колективним договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства ознайомлена.

30 червня 2020 року                                                          (Особистий підпис Волошенко)

Додаток 2

Приклад наказу про прийняття на сезонну роботу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЕРОБ»

НАКАЗ

30.06.2020                                                  м. Дніпро                                                    № 115-к

Про прийняття на роботу

ПРИЙНЯТИ:

ВОЛОШЕНКО Олену Миколаївну апаратником стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 2-го розряду заготівельного цеху з 01 липня 2020 року на сезонну роботу з перероблення та консервування плодоовочевої продукції на час виконання зазначеної сезонної роботи (до закінчення сезону) із тарифною ставкою 10 000 грн на місяць.

Підстава: заява Волошенко Олени від 30.06.2020

Директор                                                   Мосійчук                                       М. П. Мосійчук

Вступний інструктаж з охорони праці з Оленою Волошенко проведено 01.07.2020

Начальник відділу охорони праці:

Кравець Б. В. Кравець

01.07.2020 

З наказом ознайомлена:

Волошенко О. М. Волошенко

01.07.2020 

До справи №             

(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця)

(дата)

Додаток 3

Зразок трудового договору

у письмовій формі із сезонним працівником

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № 12

30.06.2020                                                                                                                    м. Дніпро

Товариство з обмеженою відповідальністю «Землероб» в особі директора Мосійчука Михайла Петровича, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується Роботодавець, з одного боку, і громадянка України Волошенко Олена Миколаївна, яка надалі іменується Працівник, з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до цього договору, Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю і цим договором.

1.2. За цим договором, Працівник зобов’язується виконувати роботу апаратника стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 2-го розряду (код КП 8275) консервного цеху, а саме:

— вести процес миття і стерилізації банок у сушильній шафі при певній температурі;

— виймати й укладати банки;

— додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

— виконувати інші роботи, що передбачені робочою інструкцією оператора стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 2-го розряду консервного цеху ТОВ «Землероб».

1.3. Цей договір укладено на час виконання сезонних робіт, а саме: роботи на підприємстві перероблення плодоовочевої продукції згідно із Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278.

1.4. Робота за цим договором є основним місцем роботи Працівника.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Роботодавець зобов’язаний:

2.1.1. Надати Працівникові роботу відповідно до умов цього договору.

2.1.2. Забезпечувати Працівникові умови праці для виконання ним обов’язків за цим договором, зокрема надавати у  його розпорядження технічні й матеріальні засоби у справному стані.

2.1.3. Дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці.

2.1.4. Забезпечувати умови оплати праці, норми робочого часу й часу відпочинку згідно з цим договором і законодавством України.

2.2. Працівник зобов’язаний:

2.2.1. Вчасно, точно й якісно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку Роботодавця, використовувати весь робочий час для продуктивної праці.

2.2.2. Дбати про збереження устаткування, сировини, матеріалів, продукції та іншого майна Роботодавця, яким Працівник користується, у належному стані.

2.2.3. Вчасно й точно виконувати розпорядження Роботодавця та уповноважених ним осіб щодо виконання роботи.

2.2.4. Негайно повідомляти Роботодавця та уповноважених ним осіб про порушення технології виконання робіт, норм праці, охорони праці, і випадки розкрадання та псування майна Роботодавця.

3. Робочий час

3.1. Працівникові встановлюють нормований робочий день. Нормальна тривалість якого не може перевищувати 8 год на день; нормальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 40 год.

3.2. Перерва для відпочинку й харчування не входить у робочий час.

3.3. Працівника можна залучати до надурочних робіт у порядку, визначеному законодавством. Надурочна робота Працівника має оплачуватись згідно з нормами законодавства.

3.4. Робота у вихідні та святкові дні здійснюється за домовленістю між Сторонами і з оплатою у подвійному розмірі чи з наданням Працівникові додаткових вихідних днів.

3.5. За домовленістю Сторін для Працівника може бути встановлений неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Така домовленість має бути оформлена додатковою Угодою, яка є невіддільною частиною цього договору.

4. Оплата праці

4.1. Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові заробітну плату у розмірі 10 000 грн на місяць (у строки, передбачені ст. 115 КЗпП).

4.2. Працівник має право на отримання за результатами своєї роботи надбавок, доплат і премій відповідно до системи оплати праці Роботодавця.

5. Строк дії договору

5.1. Договір набуває чинності з 01 липня 2020 року.

Реквізити і підписи Сторін