Ліцензійний договір: поняття і особливості укладання

 1. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності
 2. Про ліцензійні правовідносини
 3. Види ліцензійних договорів
 4. Приклад ліцензійного договору

Серед договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності одне з важливих місць відводять ліцензійному договору, за допомогою якого надають дозвіл (видається ліцензія) на використання певного об’єкта права інтелектуальної власності. Пропонуємо ознайомитись із правовою регламентацією зазначених правовідносин і порядком їх документального оформлення.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Згідно з визначенням, наведеним у ст. 418 Цивільного кодексу України (ЦКУ), право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності чи на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим кодексом й іншим законом.

Відповідно до ст. 420 ЦКУ, до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Своєю чергою, суб’єктами права інтелектуальної власності є:

 • творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо);
 • інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) май-нові права інтелектуальної власності відповідно до ЦКУ, іншого закону чи договору.

ЛІЦЕНЗІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Відносини у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності мають специфічний характер, що потребує посиленої правової охорони та досконалого законодавчого регулювання процедури укладення та виконання відповідних правочинів, зокрема, ліцензійних договорів. Автор/винахідник/виконавець (він же власник) має виключне право розпоряджатися своїм твором: використовувати продукт інтелектуальної діяльності самостійно чи дозволити його використання іншим особам. Останнє передбачає, що власник, не втрачаючи свого права власності на об’єкт, дає змогу використовувати його іншим. Це дещо схоже на оренду, утім, тут є свої особливості, тому такі правовідносини оформляють ліцензійним договором.

Згідно зі ст. 1107 ЦКУ, ліцензійний договір належить до видів договорів про розпоряджання майновими правами інтелек-туальної власності. Своєю чергою, відповідно до ст. 1109 ЦКУ, за ліцензійним договором:

При цьому ЦКУ не містить переліку об’єктів інтелектуальної власності, тому керуватися лише його нормами в такій тонкій сфері доволі складно.

Водночас Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (далі — Закон № 3792) визначає, що використання твору будь-якою особою допускається виключно на підставі авторського договору.

Слід зауважити, що й авторський, і ліцензійний договір мають одну й ту ж правову природу. Різниця полягає у тому, що в авторському договорі сторони не визначаються як ліцензіар і ліцензіат, а дозвіл на використання твору не визначається як ліцензія.

Однак на практиці здебільшого укладають саме ліцензійні договори. Це пов’язано з тим, що для багатьох об’єктів інтелектуальної власності саме така форма передбачена на законодавчому рівні. Як приклад можна навести Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2001 року № 574. Отже, якщо для використання цього об’єкта інтелектуальної власності нормативним актом установлено видачу ліцензії, то й відповідний договір має бути ліцензійним.

НЕОБХІДНІ УМОВИ
ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

У цілому ЦКУ на належному рівні встановлює вимоги що-до істотних умов, змісту й реалізації ліцензійних договорів. Так, основними умовами стандартного ліцензійного до-го-вору є:

 предмет договору (торгова марка, промисловий зразок, винахід, корисна модель тощо) із зазначенням дати видачі та номера патенту чи свідоцтва. Слід пам’ятати, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними;

 вид ліцензії;

 конкретні права та способи використання об’єкта інте-лектуальної власності;

 зазначення території, на якій дозволяється використання об’єкта інтелектуальної власності. Якщо територія в договорі не визначена, ліцензіат наділений правом на використання такого об’єкта на території України;

 ліцензійний платіж (сума, розмір плати) за ліцензійним договором і порядок його визначення;

 порядок оплати за користування ліцензією;

 інші умови, які сторони вважають за доцільне включити до договору.

Ліцензійний платіж за договором може бути фіксованим (паушальний), періодичним (роялті), комбінованим (фіксований та періодичний). Періодичний платіж (роялті) може бути твердим або у відсотках від доходу. При цьому роялті не може бути менше мінімальних ставок, передбачених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 року № 72. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Слід зазначити, що права на використання об’єкта права інтелектуальної власності й способи його використання, які не визначені в ліцензійному договорі, уважаються такими, що не надані ліцензіату.

Уповноважені відомства чи творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори. Крім цього, ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем/власником об’єкта права інтелектуальної власності (автором/винахідником/виконавцем тощо), що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, установленими типовим договором або законом.

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Виділяють такі види ліцензійних договорів:

 • договір невиключної ліцензії;
 • договір виключної ліцензії;
 • субліцензійний договір.

За договором невиключної ліцензії ліцензіар надає право використовувати об’єкт інтелектуальної власності ліцензіату зі збереженням права видачі ліцензій третім особам.

Договір виключної ліцензії виключає можливість ліцензіара використовувати об’єкт у сфері, обмеженій цією ліцензією, і видавати такі ліцензії іншим особам.

За субліцензійним договором, відповідно до ч. 2 ст. 1109 ЦКУ, ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

За загальним правилом, установленим ч. 4 ст. 1109 ЦКУ, припускається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія у разі, якщо інше не встановлено в такому договорі.

СТРОК ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Згідно зі ст. 1110 ЦКУ, ліцензійний договір укладають на строк, установлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності. При цьому ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом установленого договором терміну початку використання об’єкта права інтелектуальної власності. Також ліцензіар або ліцензіат може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору, такий договір уважають укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п’ять років.

Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, його уважаються продовженим на невизначений час. У такому разі кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домов-леністю сторін.

ІНШІ НЮАНСИ

Для укладення ліцензійного договору достатньо згоди (домовленості) сторін і дотримання простої письмової форми. Такий правочин не вимагає нотаріального посвідчення чи обов’яз-ко-вої державної реєстрації. Однак, за бажанням однієї зі сторін, ліцензійний договір може бути зареєстровано в установленому законодавством порядку шляхом внесення у відповідний державний реєстр.

ВАЖЛИВІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Наявність такого документа, як ліцензійний договір, є  обо-в’яз-ковою для обох його сторін — тієї, що створила об’єкт інте-лектуальної власності, і тієї, яка ним користується, оскільки в ньому прописано найважливіші моменти і юридичні особливості використання ліцензії.

На практиці неабиякого значення ліцензійний договір набуває у роботі юридичних осіб (компаній, підприємств), які використовують об’єкт інтелектуальної власності, що є вкрай не-обхідним для їх діяльності.

КЕЙС

Використання спеціального програмного забезпечення

Наприклад, автоматизація роботи торгівельної мережі, що складається з кількох магазинів і торгових точок, потребує використання відповідного програмного забезпечення. Воно, фактично, забезпечує усю повсякденну роботу мережі магазинів: рух товару і грошей, наявність товару на складах, залишки, переоцінка, поставка тощо. Використання такого програмного забезпечення без дозволу його власника є протиправним і може тягти за собою як мінімум фінансові санкції. Законне ж використання потребує підписання ліцензій-ного договору, в якому будуть, крім надання дозволу, прописані усі необхідні для роботи умови: технічна підтримка, консультування, ремонт/заміна тощо. Отже, наявність такого договору убезпечує користувача від низки неприємних моментів і зайвих витрат.

Власнику об’єкта інтелектуальної власності також буде корисно укласти ліцензійний договір і уточнити в ньому всі важливі нюанси, такі як: розмір, строки і періо-дичність виплати винагороди, тривалість ліцензії, відпо-відальність за порушення умов користування тощо.

Загалом ліцензійний договір є оптимальним механізмом отримання власником об’єкта інтелектуальної власності вигоди від створення чи придбання ним такого об’єкта. Так, власник об’єкта інтелектуальної власності може її монетизувати й отримувати вигоду (фінансову, іміджеву тощо) від видачі ліцензії протягом певного періоду. Своєю чергою, користувач отримує доступ до унікальних активів/інформації, а в деяких випадках може навіть продавати субліцензію і отримувати дохід не лише від особистого використання предмета ліцензійного договору, а й відрахувань від продажу субліцензії.

Підбиваючи підсумок, слід ще раз звернути увагу на те, що ліцензійний договір — це передавання тільки невиключного права, яким є право використання об’єкта інтелектуальної власності (додаток). Також у договорі є такий об’єкт, як ліцензія, що передається. Це ті ключові аспекти, які відрізняють цей договір від інших подібних договорів у сфері інтелектуальної власності.

Укладення ліцензійного договору є необхідною та відпо-відальною частиною співпраці у сфері інноваційного бізнесу, творчої діяльності й інших сферах інтелектуального розвитку. Такий правочин передбачає тривалий період співпраці сторін, тому під час його укладення важливо відразу подбати про всі юридичні та інші нюанси, оскільки поспіх і неуважність можуть стати причиною небажаних для сторін наслідків.

ДОДАТОК

Приклад ліцензійного договору

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 21

Київ                          3 лютого 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Норд-М», в особі директора Марчен-ка П. А., що діє на підставі Статуту (далі — Ліцензіар), з однієї сторони, і приватне підприємство «Зодіак», в особі директора Власюк М. М., що діє на підставі Статуту (далі — Ліцензіат), з іншої сторони, разом поіменовані як Сторони, а кожна окремо — Сторона, уклали цей Ліцензійний договір (далі — Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну й таку, що не може бути переданою третім особам без окремого дозволу Ліцензіара, ліцензію (право) на використання (далі — Ліцензія) програмного забезпечення (далі — Програмне забезпечення) відповідно до конфігурації, указаної у Додатку № 1 до цього Договору.

Під терміном «Програмне забезпечення» для цілей цього Договору розуміється об’єкт авторського права Ліцензіара (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети чи результату), що відповідає характеристикам, визначеним у Додатку № 1 до цього Договору.

Ліцензіар гарантує наявність у Програмному забезпеченні характеристик, указаних у Додатку № 1 до цього Договору.

1.2. Дія Ліцензії за цим Договором обмежується територією України.

1.3. Ліцензія надається безстроково.

1.4. Ліцензіат не отримує права власності чи авторського права на Програмне забезпечення, яке залишається власністю Ліцензіара.

1.5. Ліцензіар гарантує, що він є єдиним власником авторських і/або суміжних прав щодо Програмного забезпечення, і факт передавання права користування Програмним забезпеченням Ліцензіату за цим Договором не може завдати будь-якої шкоди будь-яким третім особам.

1.6. Ліцензіат використовуватиме Програмне забезпечення шляхом установлення (інсталяції) його на власному обладнанні для подальшої експлуатації цього обладнання разом із Програмним забезпеченням у своїй господарській діяльності. Ліцензіат використовує Програмне забезпечення на власний ризик. Ліцензіар не відповідатиме  за жодні втрати чи викривлення даних, будь-яку втрачену вигоду в процесі використання або неправильного використання цього Програмного забезпечення.

1.7. Ліцензіар також здійснює подальше абонентське обслуговування Програмного забезпечення в порядку та на умовах цього Договору.

У цьому Договорі під абонентським обслуговуванням розуміється підтримка робочого стану Програмного забезпечення, надання Ліцензіаром послуг з актуалізації (періодичного оновлення) інформації, що міститься у Програмному забезпеченні.

2. Розрахунок за Договором

2.1. Вартість користування Програмним забезпеченням (ліцензійна плата), що підлягає сплаті Ліцензіатом Ліцензіару за весь період дії безкоштовної Ліцензії відсутня, у разі придбання платної версії Ліцензії вартість визначається відповідно до обраної конфігурації.

2.3. Ліцензійна плата, якщо така передбачена, і вартість абонентського обслуговування повинні бути перераховані Ліцензіатом на банківський рахунок Ліцензіара згідно з Графіком платежів.

2.4. Вартість абонентського обслуговування, за Договором, здійснюється Ліцензіатом на підставі наданих Ліцензіаром рахунків.

2.5. Вартість абонентського обслуговування, передбачена Договором, сплачується Ліцензіатом на банківський рахунок Ліцензіата не пізніше 10 (десяти) календарних днів із моменту виставлення рахунка.

3. Умови використання, поширення Програмного забезпечення

3.1. Ліцензіату надається право використання Програмного забезпечення відповідно до Договору.

3.2. Ліцензіату забороняється:

3.2.1. досліджувати програмний код і/або модифікувати його будь-яким чином;

3.2.2. надавати Програмне забезпечення в прокат або в тимчасове користування, публікувати чи розповсюджувати примірники Програмного забезпечення шляхом їх продажу, відчуження іншим способом або шляхом іншого передавання третім особам;

3.2.3. передавати Програмне забезпечення третім особам для дослідження програмного коду та/або його модифікації будь-яким чином. При цьому допускається виготовлення копій Програмного забезпечення для потреб резервного копіювання без передавання його третім особам;

3.2.4. укладати субліцензійні договори з третіми особами та передавати третім особам Програмне забезпечення;

3.2.5. експортувати або реекспортувати Програмне забезпечення в порушення законодавства про здійснення експортних угод, що діє в Україні, а також у порушення будь-якого іншого чинного законодавства.

3.3. У разі здійснення Ліцензіатом будь-якої дії, указаної у підпунктах п. 3.2 цього Договору, його дія припиняється, а Ліцензіат повинен повернути Програмне забезпечення протягом 3 (трьох) робочих днів із дати припинення цього Договору, про що Сторони складають відповідний Акт приймання-передавання, і відшкодувати Ліцензіару реальні збитки, упущену вигоду та моральну (немайнову) шкоду.

3.4. Ліцензіар гарантує виправлення помилок, виявлених Ліцензіатом у роботі Про-грамного забезпечення, визнаних Ліцензіаром, і безкоштовне передавання Ліцензіатові виправленої версії Програмного забезпечення.

Ця гарантія дійсна в разі правильного обслуговування Програмного забезпечення та не може бути застосована до випадків збитку, заподіяного в результаті неправильного обігу, недбалості, некомпетентності, навмисного псування, дії комп’ютерних вірусів, а також збитку в результаті неправильного або несанкціонованого використання чи обслуговування Програмного забезпечення або його частини Ліцензіатом із причин зовнішнього, стосовно Програмного забезпечення або його частини, характеру, що включає, але не обмежений цим, перебої в енергії, кондиціюванні повітря, перепади в напрузі й температурі, чи є результатом неправильного виконання Ліцензіатом технічних указівок Ліцензіара.

3.5. Визначене у п. 3.1 цього Договору право, що надається Ліцензіатові, поширюється і діє виключно на території України.

4. Порядок здійснення абонентського обслуговування й інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

4.1. Абонентське обслуговування, яке здійснюється Ліцензіаром у межах цього До-говору, включає:

 • підготовку доповнень і змін програмного коду Програмного забезпечення для його оновлення, зокрема у зв’язку з усуненням виявлених недоробок (недоліків) у Програмному забезпеченні;
 • передавання Ліцензіатові підготовленої інформації на оптичному носії чи іншими засобами;
 • консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування Програмного забезпечення і його програмно-технічної підтримки;
 • отримання нових релізів програми, конфігурацій і форм у разі внесення змін до За-конодавства здійснюватиметься у строки, коли ці зміни наберуть чинності.

Консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування Програмного забезпечення та його програмно-технічної підтримки здійснюється в робочі дні у разі виникнення такої необхідності.

4.2. Для надання Ліцензіаром інших послуг з абонентського обслуговування, не передбачених цим Договором, але потреба в яких буде виявлена Ліцензіатом у процесі експлуатації Програмного забезпечення або з технічного супроводу Ліцензіатом Програмного забезпечення, Сторони укладають окремий договір, в якому домовляються про перелік таких послуг, їх вартість, порядок і терміни виконання.

4.3 Абонентське обслуговування по лінії ITC включає:

 • послуги лінії консультацій щодо ПЗ за телефонами: (044) 232-3456; (044) 232-45-56;
 • по електронній пошті: nord1@gmail.com;
 • послуги лінії консультацій у чаті через сайт Ліцензіара.

Послуги ITC надаються протягом строку дії ліцензійних умов, починаючи з дня підтвердження зарахування коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара за користування ліцензією відповідно до виставленого рахунку.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Ліцензіар має право:

 • знайомитись із документами, що стосуються комерційного використання Про-грамного забезпечення;
 • вносити зміни в програмний код Програмного забезпечення для передавання його Ліцензіатові.

5.2. Ліцензіар зобов’язаний у порядку та у строки, передбачені цим Договором:

 • передати Ліцензіатові один еталонний примірник робочої версії Програмного забезпечення;
 • виконати роботи щодо встановлення Програмного забезпечення на обладнанні Ліцензіата;
 • передати Ліцензіатові логін і пароль доступу до Програмного забезпечення;
 • усувати недоліки Програмного забезпечення, виявлені Ліцензіатом протягом строку, визначеного цим Договором.
 • дотримуватися форм документів установлених чинним законодавством щодо організації та проведення закупівель.

5.3. Ліцензіат має право:

 • використовувати Програмне забезпечення протягом строку дії цього Договору відповідно до його п. 3.1;
 • отримати від Ліцензіара документацію на Програмне забезпечення.

5.4. Ліцензіат зобов’язаний:

 • використовувати Програмне забезпечення тільки в межах п. 3.1 цього Договору;
 • виплачувати Ліцензіарові плату за право використання Програмного забезпечення, якщо таке передбачено Договором, а також плату за абонентське обслуговування у порядку і розмірі, що передбачені цим Договором;
 • не здійснювати дій, передбачених п. 3.2 цього Договору;
 • повернути Програмне забезпечення й документацію у порядку і cтроки, передбачені цим Договором, і відшкодувати реальні збитки, упущену вигоду й моральну (немайнову) шкоду за умов настання подій, визначених у п. 3.3 цього Договору.

6. Відповідальність сторін за порушення умов договору

6.1. У разі порушення зобов’язань, що виникають із цього Договору (далі — порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором і (або) чинним законодавством України.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.2. За порушення права інтелектуальної власності, зокрема невизнання цього права чи посягання на нього та/або в разі порушення Ліцензіатом зобов’язань, визначених підпунктами п. 3.2 цього Договору, Ліцензіат повинен сплатити Ліцензіарові неустойку у вигляді штрафу у розмірі 50 000,00 грн за кожний випадок порушення.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів між Сторонами, ці суперечки підлягають вирішенню шляхом звернення до суду.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання і є чинним протягом необмеженого строку.

8.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін чи на вимогу Ліцензіара у випадках, передбачених цим Договором.

8.3. Цей Договір може бути змінений чи доповнений лише за письмовою угодою, належним чином підписаною кожною Стороною.

9. Інші умови

9.1. Програмне забезпечення й документація, а також усі інші документи й інформація, які надаються Ліцензіаром Ліцензіатові за даним Договором, є комерційною таємницею Ліцензіара, і не можуть бути розголошені, опубліковані чи будь-яким іншим чином стати надбанням третьої сторони без письмової згоди Ліцензіара. Ліцензіат зобов’язується зберігати в таємниці Програмне забезпечення і надану документацію.

9.2. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору чи пов’язані з ним, зокрема пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною і припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності чи порушенням Договору, регламентуються цим Договором і відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. На дату укладення цього Договору Ліцензіар є платником податку на додану вартість.

9.4. На дату укладення цього Договору Ліцензіат є платником податку на додану вартість.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри й будь-які інші усні чи письмові домовленості Сторін із питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги під час тлумачення умов цього Договору.

9.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними у цьому Договорі реквізитів і зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9.7. Додаткові угоди й додатки до цього Договору є його невіддільними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими особами Сторін.

9.8. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

9.9. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках українською мовою.

10. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін.