Шукаємо вдалі відповідники для фразових дієслів у діловій англійській

Усім, хто вивчав англійську або користується нею на роботі, знайома така її особливість, як багатозначність слів. У статті розглянемо деякі найуживаніші дієслова, що можуть міняти зміст сказаного залежно від того, в якому контексті ним послуговуються.

У кожній мові є автентичні лінгвістичні формули, яким важко знайти відповідники під час перекладу. Неабияку роль у цьому відіграє полісемія. Вона властива не лише окремим словам, загалом багатозначність випливає із поєднання дієслів та слів із прийменниками.

Доволі часто, спілкуючись з іноземцями, можемо чути, що замість звичних слів ділові партнери використовують сталі фрази, непритаманні для української мови. Так, наприклад, трапляються слова з прийменниками, які в контексті набувають зовсім іншого значення, ніж запропоноване у словнику для основного слова. Наприклад, дієслово look означає «дивитися, мати вигляд», але з прийменником, скажімо, for словосполучення look for означає «шукати», що пов’язане зі словом «дивитися» досить опосередковано. Так само й слово take у перекладі означає «брати, приймати», а разом з прийменником, наприклад, off вислів take off матиме значення «знімати, знижувати».

Дієслово LOOK

Як уже зазначалося, перше значення дієслова look — дивитися. Розглянемо кілька випадків поєднання цього дієслова з різними прийменниками.

Our director was looked upon as an authority in this big corporation

Нашого директора вважали авторитетом у цій великій корпорації

We look forward with pleasure to receiving your offer

Ми з нетерпінням чекаємо на вашу пропозицію

If you want to make success of your business, you have to look ahead

Якщо хочеш досягти успіху в своєму бізнесі, вчися планувати на кілька кроків вперед

For the last few months our products have considerably looked down comparing to our competitors

За останні кілька місяців наші вироби значно впали в ціні порівняно з цінами наших конкурентів

Once you’re started in business, there’s no looking aside from the work and responsibility

Якщо ти почав свою справу, то ти весь час повинен віддаватися роботі та бути відповідальним

I have been looking for these documents for the whole morning

Я шукаю цей документ уже цілий ранок

1. My hotel room looks out across the business center

Вікна мого номера виходять на бізнес-центр

2. Look out! The bus is coming

Обережно! Автобус наближається

1. I’ll look over your mistakes this time, but be more careful in future

Я вибачу тобі твої помилки цього разу, але на майбутнє будь уважнішим

2. We must look this market over before setting up our business in it

Ми повинні ретельно вивчити цей ринок, перед тим як почати в ньому свій бізнес

1. I’ll forget you today’s being late, but look to it that this doesn’t happen again

Я вибачаю вам сьогоднішнє запізнення, але стежте, щоб це не повторилося знову

2. The reporter claimed that the evidence looks to his acquittal

Репортер повідомив, що показання свідків вказують на його невинність

Розглянувши на прикладах уживання фразового дієслова look, ми переконалися, що іноді такі вирази викликають труднощі при перекладі, тому що використовуються у різних ситуаціях, які не пов’язані зі смисловим навантаженням того чи того висловлювання.

Дієслово TAKE

Дієслово take перекладають як «брати». Поєднання цього дієслова з іншими словами у багатьох випадках втрачає під час перекладу первинне значення слова брати. Розглянемо, які варіанти перекладу матимуть вирази із вживанням цього дієслова.

His sudden change of opinion took us all back

Нас всіх вразила раптова зміна його точки зору

You are going to business trip, who is taking you about?

Ви збираєтеся у відрядження, хто вас супроводжуватиме?

The government has been asked to take action about the continuing rise in unemployment

Уряду було доручено вжити заходів у зв’язку з продовженням зростання безробіття

Workers take against the government

Робітники виступають проти уряду

The director called her and asked to come in and take along the financial statement for the current year

Директор зателефонував їй і попросив зайти, взявши з собою фінансовий звіт за поточний рік

1. The director came in to take back his morning hard words

Директор зайшов, щоб вибачитися за різкі слова, сказані вранці

2. Because of some damage we have to take back the ordered goods

Через деякі пошкодження ми повинні прийняти назад замовлені товари

The director intends to take your suggestion before the rest of the Board at their next meeting

Директор збирається подати на розгляд вашу пропозицію на наступному засіданні Правління

While I am on business trip you are to take charge of the company

Коли я перебуваю у відрядженні, ви здійснюєте контроль над компанією

Our competitors have taken down the prices for their products in order to win customers

Наші конкуренти знизили ціни на свою продукцію для того, щоб завоювати клієнтів

We can afford to take this parcel for the price offered earlier

Ми можемо дозволити собі купити цю партію товару за ціною, запропонованою раніше

1. After several complex situations he was taken off from the company’s circle of trust

Після кількох складних ситуацій його було усунено з кола довіри цієї компанії

2. Don’t take me off; I’m working on the very important document

Не відволікай мене, я працюю над дуже важливим документом

Дієслово GET

Дієслово get у перекладі з англійської означає отримувати, досягати (основне значення). У поєднанні з іншими словами вираз із get матиме зовсім інше значення, що відрізняється від початкового. Дієслово get — найпоширеніше серед усіх інших дієслів, з якими утворюються сталі вирази чи фразові дієслова. Розглянемо найуживаніші з них, які мають місце в діловому мовленні.

The first year of our work was the hardest for our firm, but now we are getting ahead and have a lot of consumers

Перший рік роботи був найважчим для нашої фірми, але зараз ми робимо успіхи і маємо багато клієнтів

How is your work? Are you getting along?

Як твоя робота? Ти упораєшся?

Due to the average investigation it was revealed that the company was making attempts to get around the tax laws

При черговій перевірці було виявлено, що компанія намагалася обходити закони про сплату податків

1. When I was leaving the office the telephone rang up and I couldn’t get away

Коли я йшов з офісу, задзвонив телефон, і я не міг вийти

2. I will be get away next week so I’ll have no possibility to check the е-mail box

Наступного тижня я перебуватиму у відпустці, тому не матиму змоги перевіряти електронну пошту

Mr. Brown, if you don’t mind let’s get down to business

Містере Брауне, якщо не заперечуєте, давайте перейдемо до справи

Their company got off to a flying start

Їхня компанія блискуче почала свою роботу

1. How are the things with this company getting on?

Як ідуть справи в цієї компанії?

2. Let’s get on our meeting

Давайте продовжимо засідання

It was not an easy year for all the personnel but we could get it over and now we have good results

Це був нелегкий рік для всіх працівників компанії, але ми змогли його пережити і зараз маємо гарні результати

We have to work at once; we have a lot of new orders

Ми повинні негайно братися до роботи, у нас багато нових замовлень

Під час спілкування англійською мовою майже усі зазначені у статті вирази ви можете замінити синонімами. Не обов’язково вчити напам’ять, яке дієслово з яким словом має те чи те значення. Але варто зважати на те, що кожній людині приємно, коли іноземці, з якими вона спілкується, вільно та грамотно володіють її рідною мовою. Застосовуючи знання мови на практиці, ви не лише досягнете успіхів у бізнесі, а й заручитеся повагою партнерів.

Перевірте себе!

Завдання 1. Вставте потрібний прийменник: out, for, down, forward, over

1. After the prices for the products have looked… we decided to purchase in advance

2. We were looking… for their reply because from this message everything depended

3. Look…, you can delete the file!

4. The secretary was looking… the room where she could invite the visitors

5. You have to look… the market situation and then report with it to the director

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь

1. After visiting special courses he… in his work

a) get back

b) get ahead

c) get down

2. We have to... this job immediately

a) get to

b) get for

c) get out

3. We must believe in better times and that we… this hard situation

a) get in

b) get out

c) get over

4. This company… its business for more than 25 years

a) gets on

b) gets away

c) gets off

5. Let’s… to our next action point in this discussion

a) get around

b) get down

c) get in

Завдання 3. Перекладіть текст, використавши словосполучення

у відповідній формі для слів, виділених курсивом: take for; take before;

take charge of; take action about; take down

1. Керівництво компанії подало на розгляд наглядової Ради питання про зниження цін на ряд продукції. 2. У зв’язку зі складною економічною ситуацією керівництво компанії вирішило вжити заходів і взяти під контроль усі місцеві філіали. 3. Як відомо, клієнти компанії вже мають змогу купувати продукцію за нижчими цінами, ніж пропонувалось раніше.

Відповіді:

Завдання 1: 1. down; 2. forward; 3. out; 4. for; 5. over.

Завдання 2: 1. b); 2. a); 3. c); 4. a); 5. b).

Завдання 3: 1. took before, take down; 2. take action about, take charge of; 3. take… for.