Працівники з інструментами: хто до них належить та як правильно скласти їх робочі інструкції

  1. Приклади завдань та обов’язків із відповідних кваліфікаційних характеристик, що безпосередньо пов’язані із використанням інструментів у процесі роботи
  2. Використання у кваліфікаційних характеристиках назв інструментів
  3. Доповнення робочих інструкцій видами робіт. Розподілення обов’язків між окремими виконавцями. Внесення змін до робочих інструкцій
  4. Приклад робочої інструкції слюсаря-інструментальника

У нас на підприємстві багато працівників під час виконання роботи використовують різні інструменти. Як правильно скласти робочі інструкції для таких працівників?

Насамперед зауважимо, що на практиці використовувати під час своєї роботи різні інструменти можуть працівники, що належать як до професійної групи «робітники», так і до основних інших професійних груп (керівники, професіонали, фахівці), за винятком хіба що технічних службовців. Іноді про це можна дізнатися безпосередньо із назв їх професій і посад, що мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2020 «Класифікатор професій» (далі — КП). Зокрема, найчастіше у зазначених випадках маються на увазі різні музичні інструменти (таблиця 1).

Таблиця 1. Професійні назви робіт у КП, що вказують на використання у роботі різних інструментів

Не поодинокими є й випадки, коли про використання у своїй роботі різних інструментів важко дізнатися безпосередньо із назв професій (посад) працівників, та про це можуть свідчити кваліфікаційні характеристики зазначених професій (посад), що містяться у галузевих випусках Довідника кваліфікаційний характеристик професій працівників (таблиця 2).

Слід зазначити, що найчисельнішою професійною групою, що пов’язана із використанням у процесі роботи різних інструментів є «робітники» (професійні назви робіт робітників містяться у розділах 5 — 9 Класифікації професій КП). А серед усіх робітників відповідною найбільш чисельною «підгрупою» можна вважати робітників, професійні назви робіт яких належать до розділу 7 Класифікації професій КП, що видно із назв класифікаційних угруповань КП, усі коди яких починаються з «7» (таблиця 3). Крім того, доволі багато робітників з нескладними інструментами передбачено і в розділі 1 «Найпростіші професії» Класифікації професій КП, хоча про це і не свідчать назви відповідних класифікаційних угруповань.

Таблиця 2. Приклади завдань та обов’язків із відповідних кваліфікаційних характеристик, що безпосередньо пов’язані із використанням інструментів у процесі роботи
Таблиця 3. Класифікаційні угруповання розділу 7 Класифікації професій

При цьому в професійних назвах робіт, що належать до зазначених розділів Класифікації професій КП часто не використовують термін «інструмент», як не використовують його і серед завдань та обов’язків зазначених робітників, що містяться у відповідних кваліфікаційних характеристиках. Проте у таких кваліфікаційних характеристиках зазвичай використовують безпосередні назви інструментів та/або із характеру відповідних робіт фактично слідує, що їх виконання неможливе без використання певних інструментів (таблиця 4).

Таблиця 4. Приклади завдань та обов’язків, в яких містяться назви відповідних інструментів та/або які вказують на характер відповідних робіт

При цьому основні вимоги до складання саме робочих інструкцій визначено у Загальних положеннях, що містяться у Розділі 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Загальні положення Розділу 2 Випуску 1 ДКХП). Зокрема у Загальних положеннях Розділу 2 Випуску 1 ДКХП зазначено таке:

Додаток

Приклад робочої інструкції

слюсаря-інструментальника 2-го розряду

1. Загальні положення

1.1. Ця робоча інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність слюсаря-інструментальника 2-го розряду цеху № 1 (іншого структурного підрозділу) підприємства.

1.2. Слюсар-інструментальник 2-го розряду належить до професійної групи «Робітники».

1.3. Прийняття на роботу та звільнення з роботи слюсаря-інструментальника 2-го розряду здійснює керівник підприємства за поданням начальника цеху (іншого керівника або без подання).

1.4. Безпосередньо підпорядковується начальнику цеху (іншому керівникові).

1.5. Документи, якими керується у роботі слюсар-інструментальник 2-го розряду:

· чинне законодавство України, що регулює відповідну галузь діяльності (сферу виробництва);

  • трудовий договір;
  • Положення про цех № 1;
  • інструкція з охорони праці, санітарії і гігієни, пожежної безпеки;
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • накази, розпорядження і вказівки керівника підприємства, начальника цеху;
  • ця робоча інструкція.

1.6. Головна мета діяльності слюсаря-інструментальника 2-го розряду — виконання у межах своєї кваліфікації відповідних робочих обов’язків за своєю спеціалізацією.

1.7. Робоче місце слюсаря-інструментальника 2-го розряду знаходиться у робочому приміщенні цеху, за умовами праці відповідає чинним нормативним актам і стандартам.

1.8. У разі відсутності слюсаря-інструментальника 2-го розряду на робочому місці (хвороба, відпустка тощо) тимчасове виконання його обов’язків забезпечує у встановленому порядку інший робітник цеху відповідної кваліфікації за вказівкою начальника цеху.

1.9. Оригінал цієї робочої інструкції зберігається у відділі кадрів підприємства, перша копія — у начальника цеху, друга — у робітника.

1.10. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками підприємства до цієї робочої інструкції наказом директора підприємства можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

Слюсар-інструментальник 2-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки:

2.1. Раціонально та ефективно організовує трудову діяльність на своєму робочому місці, яке знаходиться у робочому приміщенні цеху, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери.

2.2. До початку роботи готує робоче місце до роботи, регулює і перевіряє справність відповідного обладнання (інструментів).

2.3. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12- 14-м квалітетами (5- 7-м класами точності); складає та ремонтує прості пристрої, різальний та вимірювальний інструмент.

2.4. Загартовує прості інструменти.

2.5. Виготовляє та доводить термічно необроблені шаблони, лекала та скоби під загартування за 12-м квалітетом (5-м класом точності).

2.6. Нарізає різьбу мітчиками та плашками з перевіркою за калібрами.

2.7. Виготовляє та виконує слюсарне оброблення інструментів і пристроїв середньої складності з застосуванням спеціального технологічного оснащення та шаблонів під керівництвом слюсаря-інструментальника вищої кваліфікації.

2.8. Залежно від конкретного виду певного виробництва виконує такі окремі види робіт:

2.8.1. Борштанги з діаметром до 60 мм, довжиною до 1000 мм для металообробних верстатів — приганяння прямокутних отворів під різці.

2.8.2. Воротки — повне слюсарне оброблення.

2.8.3. Втулки перехідні — розмічання, свердління та обпилювання вікон після механічного оброблення.

2.8.4. Державки різні, прості кондуктори та пристрої, тримачі мітчиків і плашок — ремонт.

2.8.5. Деталі пристроїв та штампів різні — обпилювання під косинець, лінійку та за кондуктором, обпилювання пазів, нарізання різьби вручну мітчиками та плашками.

2.8.6. Клупи і тримачі — повне слюсарне оброблення.

2.8.7. Ключі гайкові глухі, торцеві та спеціальні — обпилювання зіву після верстатного оброблення з перевіркою за шаблоном.

2.8.8. Матриці та пуансони для штампування болтів і гайок — ремонт.

2.8.9. Нутроміри — виготовлення і ремонт.

2.8.10. Патрони затискні для свердел (прості) — складання.

2.8.11. Різці загартовані прості — доведення за шаблонами.

2.8.12. Свердла спіральні з напаюванням пластин — обпилювання під швидкорізальну пластину.

2.8.13. Шаблони на гайкові ключі, покрівельні ножиці — виготовлення.

2.9. Додержується норм технологічного процесу виконання відповідних видів робіт.

2.10. Вживає необхідних заходів для недопущення браку в роботі.

2.11. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

2.12. У встановленому порядку підвищує свою кваліфікацію та професійну майстерність.

2.13. Дотримується правил охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища, додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

3. Права

Слюсар-інструментальник 2-го розряду має право:

3.1. Своєчасно одержувати від відповідних працівників цеху необхідні для роботи матеріали, інвентар, засоби праці тощо, що належать до сфери її діяльності.

3.2. Вносити на розгляд начальника цеху пропозиції щодо покращення ефективності своєї роботи.

3.3. Звертатися до начальника цеху з питань забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх робочих обов’язків.

3.4. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, давати на них пояснення.

3.5. Підписувати або візувати відповідні документи у межах своєї компетенції.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-інструментальник 2-го розряду несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання або неякісне та несвоєчасне виконання своїх робочих обов’язків.

4.1.2. Допущений брак у роботі.

4.1.3. Втрату та псування з власної провини відповідного обладнання, засобів, матеріалів тощо, а також їх неправильне використання.

4.1.4. Заподіяння матеріальної шкоди підприємству з власної провини в межах, встановлених законодавством України.

4.2. Оцінювання слюсаря-інструментальника 2-го розряду здійснює начальник цеху. Основним критерієм оцінювання роботи слюсаря-інструментальника 2-го розряду є повнота, якість та своєчасність виконання нею своїх робочих обов’язків, дотримання вимог відповідних нормативних документів, інструкцій/

5. Повинен знати

Слюсар-інструментальник 2-го розряду повинен знати:

5.1. Призначення та правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту й пристроїв.

5.2. Основні відомості про допуски та посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення) й позначення їх на кресленнях.

5.3. Принцип роботи свердлильних і припилювальних верстатів.

5.4. Правила установлення припусків для подальшого доведення з урахуванням деформації металу під час термічного оброблення.

5.5. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна загальна середня освіта і професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи                                                             (тощо, за потреби).

7. Взаємовідносини (зв’язки) за професією

Для виконання обов’язків і реалізації своїх прав слюсар-інструментальник 2-го розряду взаємодіє (контактує) з:

7.1. Іншими працівниками цеху з питань, що пов’язані з виконанням ним своїх робочих обов’язків, надання та отримання відповідної інформації (матеріалів, документів тощо).

7.2. Працівниками інших структурних підрозділів підприємства (вказати яких) з питань, що пов’язані з виконанням ним своїх робочих обов’язків, отримання/надання відповідної інформації, документів, матеріалів тощо.

7.3. Представниками інших (сторонніх) підприємств, установ, організацій у межах компетенції з питань, що представляють спільний інтерес для зазначених організацій та підприємства або що пов’язані з повноваженнями сторонніх організацій у відповідних сферах.